Megkezdődhet a téli háború

A szeparatist?knak csup?n kezdetleges igazgat?si strukt?r?juk ?s kev?s hozz??rt? vezet?j?k van, a mil?ci?ik rosszul k?pzettek ?s a legkev?sb? sem rendelkeznek hossz? t?v? strat?gi?val a j?v?re n?zve. 

Neh?z lesz t?l?lni?k a telet az oroszok seg?ts?ge n?lk?l, legyen az anyagi, humanit?rius vagy katonai seg?ts?g ? ?rja elemz?s?ben az International Crisis Group.

Mindek?zben Ukrajna v?ll?t a gazdas?gi v?ls?g ?s a v?grehajt?sra v?r? reformok terhe nyomja, ?s mind Kijevre, mind a l?zad?kra is nehezedik a h?bor?s lobbi s?lya. Igen nagy r? az es?ly, hogy tov?bbi ellens?gesked?sek robbanjanak ki, ez?rt s?rg?sen orvosolni kellene a fenn?ll? konfliktushelyzetet. El kellene k?l?n?teni a csapatokat, nemzetk?zi megfigyel?ket kellene telep?teni a h?bor?s z?n?kba ?s az orosz-ukr?n hat?rra, ?s azonnali seg?ts?get kellene biztos?tani mindk?t f?l civiljei sz?m?ra.

A szeparatist?k tiszt?ban vannak sebezhet?s?g?kkel, mind biztons?gi, mind politikai szempontb?l. Katonai egys?geik koordin?latlanok, vezet?s?k szeg?nyes ?s jelent?sen cs?kkenti t?mogat?i b?zisukat, hogy k?ptelenek alap szolg?ltat?sokat biztos?tani a lakosok sz?m?ra. Oroszorsz?ggal sem a legg?rd?l?kenyebb a kapcsolatuk. Azt mondj?k, Moszkva mindenk?pp k?zbe fog avatkozni, hogy elh?r?tsa a lehets?ges katonai, vagy humanit?rius katasztr?f?t, de nem tervezi, hogy jelent?s fejleszt?si ?s ?jj??p?t?si seg?lyt ny?jtson a d?lkeleti vid?knek. Am?g Oroszorsz?g hossz? t?v? c?lok, vagyis az Ukrajna feletti kontroll ?rdek?ben marad j?t?kban, addig jelenleg a szeparatist?k az?rt k?zdenek, hogy a k?vetkez? hat h?napban ?letben maradjanak.


Fot?k: J?szber?nyi S?ndor

M?ly?l a szakad?k Donyeck ?s Moszkva k?zt

Kev?s szeparatista vezet? volt vele tiszt?ban, mit fog kezdeni a megkaparintott hatalommal. N?h?nyan az azonali orosz ?sszeolvad?sban rem?nykedtek, voltak akik sz?les k?r? auton?mi?t szerettek volna. A 2005-?s szeparatista mozgalom veter?njai az Ukrajn?n bel?li sz?vets?gi st?tusszal is be?rt?k volna, ?s sokan csak opportunist?k voltak. "Rengeteg ember akart hatalmat. ?gy gondolom, sokan azt l?tt?k, hogy a R?gi?k P?rtja vezet?i meggazdagodnak ?s ?k is ugyanezt szerett?k volna" ? mondta egy magas rang? biztons?gi szem?ly. "Senki sem sz?m?tott arra, hogy ebb?l olyan h?bor? lesz, mely ezrek hal?l?t okozza."

A szeparatist?k m?g most is csak improviz?lnak. A fels?vezet?snek, Zakharchenkot is bele?rtve kev?s olyan k?zigazgat?si tapasztalata van, hogy ir?ny?tson egy Donyeck nagys?g? v?rost. M?g nem tudj?k, Moszkva mennyi annyagi t?mogat?st hajland? nekik juttatni. Az orosz vezet?s ?gy tekint r?nk, "mint egy f?l n?lk?li t?sk?ra" ? mondta egy magas rang? biztons?gi szem?ly, "ami teljesen haszontalan, de nem tudod magaddal vinni, hogy kidobhasd." M?s tisztvisel?k is egyet?rtenek abban, hogy Oroszorsz?g nagyr?szt teherk?nt l?tja ?ket.

Hatalmas ?r?mhull?mot v?ltott ki a Kremln?l, hogy a Kr?met neh?zs?gek n?l?l tudt?k annekt?lni. Az orosz politikusok azt ?ll?tj?k, a f?lszigettel kapcsolatos m?veletek nagyr?szt improvizat?vak voltak. Igor Sztrelkov kulcsfontoss?g? szerepet j?tszott a Kr?mn?l, majd ?prilist?l Kelet-Ukrajn?ban tev?nykedett. ?gy eml?kszik vissza az els? donyecki napokra: "Egy?ltal?n nem sz?m?tottunk ilyen hossz? h?bor?ra. A Kr?m ut?n euf?rikus ?llapotban voltunk."

T?bb szeparatista vezet? ?gy l?tja, hogy az oroszok lelkesed?se m?r m?jusban cs?kkent. Amikor a szeparatista vezet?k m?jus 11-?n bejelentett?k, hogy n?pszavaz?st szeretn?nek tartani a f?ggetlens?g?kr?l, Putyin arra k?rte ?ket, hogy halassz?k el a szavaz?st annak ?rdek?ben, hogy "megteremthess?k a sz?ks?ges felt?teleket" a Kijevvel val? p?rbesz?dhez. Ez volt az a pillanat, mikor n?h?ny donyecki vezet? ?s aktivista r?j?tt, hogy Oroszorsz?g n?lk?l kell boldogulniuk. Moszkva Ukrajna r?szek?nt tekint a szeparatista ter?letekre, ?gy a probl?m?jukat Ukrajn?nak kell megoldania.

A minszki egyezm?ny ut?n az orosz tisztvisel?k nyilv?nval?v? tett?k, hogy Kijev felel?s a h?bor? s?jtotta keleti vid?kek ?jj??p?t?s??rt. Amikor Donyeck ?s Luhanszk parlamenti v?laszt?sokat tartott november 2-?n, Oroszorsz?g elismer?s?t fejezte ki az esem?nyekkel kapcsolatban, de ?vatosan t?vol tartotta mag?t att?l, hogy t?nylegesen ?szlelje, mi t?rt?nik. "Moszkva nem igaz?n tudja, mit kezdjen vel?nk" ? mondta egy donyecki politikus. "Az biztos, hogy nem akarnak minket ?szrevenni, nem fogj?k hagyni, hogy csatlakozzunk az Orosz F?der?ci?hoz, de katonai seg?ts?get ny?jtanak. Ez egy kiss? furcsa."

Az orosz katonai jelenl?t

A szeparatista katonai er?k tagjai azt mondj?k, hogy az orosz katonai seg?ts?g alkalomadt?n igen nagyvonal? volt. Az orosz jelenl?t legvil?gosabb jele, az az 1200 f?s csapat volt, akik augusztusban t?rtek vissza haz?jukba. Oroszorsz?g jelent?s mennyis?g? neh?zfegyverrel is ell?tta a vid?ket.

A seg?ts?g m?rt?ke olykor a politikai lojalit?st?l is f?gg?tt. Zakharchenko saj?t csapata, az Oplot (Er?d) z?szl?alj igen j?l felszerelt. Ezzel szemben t?bb fegyelmezetlen egys?g, Alexej Mozgovoj csapata, a Prizrak (Szellem) arr?l panaszkodott, hogy novemberben m?g ?lelmet sem kapott. Az orosz csapatok mindig k?zbeavatkoztak, ha Moszkva ?gy ?rezte, a szeparatista enkl?v? vesz?lyben van, de az orosz hader? semmit sem tett az?rt, hogy a mil?ci?kat val?di hadseregg? form?lja.

A donyecki vezet?k j? szemmel venn?k, ha t?bb orosz katonai tan?csad? ?rkezne, mivel a p?r ?nk?ntest lesz?m?tva hi?nyt szenvednek bel?l?k, k?l?n?sen kev?s a k?pzett ?s tapasztalt tiszt. R?ad?sul a mil?ci?k viszonya sem felh?tlen. Sz?mos fontos szeparaista egys?g b?r?lja a civil vezet?st, k?l?n?sen a Donyecki N?pk?zt?rsas?g eln?k?t, Zakharchenkot. ?gy t?nik, mintha politikai visz?lyok nehez?ten?k t?bb parancsnok kapcsolat?t.

Egy szeparatista katonai vezet? szerint az orosz hader? nagyj?b?l 3500-4000 f?s lehet. Ilyen sz?m? egys?get m?g k?nnyed?n lehet mozgatni a donyecki t?rs?gben. A mariopuli harcokban t?bbs?g?ben az orosz csapatok vettek r?szt, miut?n kivonultak a ter?letr?l a mariopuli front ingatagg? v?lt.

A donyecki tisztvisel?k k?z?l vannak, akik meger?s?tik az orosz csapatok jelenl?tet, de p?ran tagadj?k, hogy ott lenn?nek. Egy magas rang? tisztvisel? elismerte, hogy az oroszok nagy mennyis?g? fegyvert, rendszeres katonai ell?tm?nyt ?s kisebb m?rt?kkben k?pz?st is biztos?tottak a szeparatist?knak. De azt vitatta, hogy Oroszorsz?g szerepe annyira ?rnyalt lenne, mint ahogyan azt Ukrajna, vagy a Nyugat l?tja. A t?bbi vezet?h?z hasonl?an ?gy gondolja, Moszkva nem fogja hagyni, hogy a Donyecki ?s a Luhanszki N?pk?zt?ras?g elbukjon, de csak akkor fog katonai ?ton k?zbeavatkozni, ha v?ls?ghelyzet ?ll el?.

Humanit?rius kr?zis

A t?li id?j?r?s jelent?s roml?st id?zett el? a donyecki ?s luhanszki lakosok ?letk?r?lm?nyeiben. November v?g?n Alexej Mozgovj, luhanszki parancsnok arr?l sz?molt be, hogy az ?lelmez?si helyzet katasztrof?lis a b?zisa k?zel?ben. A szeparatist?k k?zponti weboldala, a Rusvesna azt ?ll?totta, 18 ember ?henhalt az egyik faluban. Egy, a luhanszki Pervomayskban ?s Stakhanovskban j?r? l?togat? id?s emberek ?s fogyat?kkal ?l?k k?gy?z? sorait l?tta, akik m?r f?l ?ve nem kapt?k meg a nyugd?jukat ?s egy negyed vekni keny?rre v?rtak. A legt?bb bank nem m?k?dik, a b?reket ?s a szoci?lis juttat?sokat m?r h?napok ?ta nem fizetik. A helyi nemzetk?zi eg?szs?g?gyi dolgoz?k azt jelentett?k, az elhal?loz?si r?ta m?ris n?vekedett a s?r?l?keny l?tes?tm?nyekben, p?ld?ul az elmegy?gyint?zetekben.

"A l?zad?k ir?ny?totta ter?letekr?l sokaknak egy?ltal?n nincs k?szp?nze. Ha nincs k?szp?nzed, nincs ?lelmed. Akiknek m?gis van k?szp?nz?k, d?nteni?k kell, hogy ?lelmet, orvoss?got, vagy ?zemanyagot vesznek. Az eg?szs?g?gyi ell?t?s s?lyos ?llapotban van." ? mondta egy seg?lymunk?s.

A legfontosabb nemzetk?zi seg?lyszervezetek szerint a november 14-i eln?ki rendelet akad?lyozza, hogy seg?ts?get ny?jthassanak. Poroshenko rendelete illeg?lisnak tekint minden szeparatist?k ?ltal l?trehozott szervet, ?s az ?llami int?zm?nyek ki?r?t?s?t, a szem?lyzet, a felszerel?s ?s a dokument?ci? kivon?s?t is el??rta. Ez rendk?v?l megnehez?ti a gy?gyszerek beszerz?s?t. A gy?gyszeripari v?llalatok nem adnak el orvoss?got ?res k?rh?zaknak ?s a nemzetk?zi szervezetek nem tudnak gy?gyszert vagy felszerel?st adom?nyozni illeg?lis szerveknek.

A szeparatista vezet?k tudatos?tott?k, hogy kev?s ter?letettel ?s k?pzett hum?n er?forr?ssal rendelkeznek, katonai erej?k rosszul szervezett ?s fegyelmezetlen ?s f? v?delmez?j?knek sokszor m?sok a priorit?sai. Er?sen ragaszkodnak a meggy?z?d?s?kh?z, hogy Ukrajna b?rmelyik pillanatban ?sszeomolhat a gazdas?gi probl?m?k ?s a lakoss?g el?gedetlens?g?nek terhe alatt. Kijev val?ban gazdas?gi v?ls?ggal k?zd. De a szeparatist?kkal ellent?tben, akik csak Moszkva ir?ny?b?l v?rhatnak t?mogat?st, Ukrajna t?bbek k?z?tt sz?m?that a Nemzetk?zi Valutaalap, az USA ?s az EU seg?ts?g?re is.

B?r a kitelep?tettekhez ?s az ?v?helyeken ?l?kh?z eljut n?mi ENSZ-t?mogat?s, a legt?bb adom?ny Rinat Akhmetovt?l, a r?gi? vezet? v?llalkoz?j?t?l sz?rmazik. Az orosz hivatalos forr?sok azt ?ll?tj?k, legal?bb 9 konvoj ?rkezett t?l?k, 10 ezer tonn?nyi ?lelmet, ?p?t?anyagot sz?ll?tottak a d?lkeleti ter?letekre.

A humanit?rius helyzet komoly konfliktusforr?ss? v?lhat. Ha a szeparatist?k nem jutnak hozz? a seg?lyekhez, k?nnyebben hajlanak olyan vakmer? offenz?v?ra, amivel ter?leteket szerezhetnek, vagy arra k?nyszer?thetik Oroszorsz?got, hogy nagyobb m?rt?kben avatkozzon be a h?bor?ba. Moszkva azonban m?g csak most eszm?lt r?, milyen gazdas?gi neh?zs?gekkel kell szemben?znie, ?s m?g ha v?ltoztatna is jelenlegi hozz??ll?s?n, akkor is nehezen tudna p?nzt tal?lni a szeparatist?k sz?m?ra.

Lehets?ges katonai forgat?k?nyvek

Sz?mos form?ban kaphatnak ?jra l?ngra az ellens?gesked?sek. A szeptemberi t?zsz?netet mindk?t f?l szinte semmibe se vette. Egy ukr?n offenz?v?t minden bizonnyal orosz v?lasz k?vetne. A szeparatista vezet?k egy jelent?s csoportja ?gy ?rzi, nem tudnak fennmaradni ilyen kev?s ter?leten ?s egy?rtelm?en ?jra szeretn?nek t?madni, azt rem?lve, hogy ezzel az oroszokat is be tudj?k vonni. Ha az id?j?r?si k?r?lm?nyek megg?toln?k a Kr?m el?r?s?t, Moszkva Ukrajn?n kereszt?l, f?ld?ton juttatn? el az oda sz?nt ut?np?tl?st. K?ts?g k?v?l mindegyik l?p?s ?jabb szankci?kat eredm?nyezne Ukrajna t?mogat?it?l, az Eur?pai Uni?t?l ?s az Egyes?lt ?llamokt?l.

Orosz tavaszSzeparatista k?r?kben m?r h?napok ?ta besz?lnek egy lehets?ges m?sodik "orosz tavaszr?l." P?r kisebb incidens, mint a harkovi ?s ogyesszai robbant?sok azt jelzik, hogy egy p?r v?rosban szeparatista felkel?seket terveznek, kihaszn?lva a t?li gazdas?gi neh?zs?geket. Ez a forgat?k?nyv vagy orosz seg?ts?get vagy teljes szembeszeg?l?st ig?nyel a szeparatist?k r?sz?r?l.

K?ts?gbees?sHa a humanit?rius helyzet v?ls?gba torkollik, k?ts?gbees?s?ben sok szeparatista vezet? vad ter?letszerz?sbe kezdene, hogy megmutathass?k, m?g mindig jelent?s er?vel b?rnak ?s hogy n?velj?k ?letk?pess?g?ket, valamint, hogy r?vegy?k Moszkv?t a nagyobb katonai beavatkoz?sra.

NovorosszijaA ilovajszki ?sszecsap?sok f?ny?ben Kijev igen agg?dok a lehets?ges 2015-?s part menti felkel?sek miatt. Ezzel Novorosszija n?velhetn? a ter?leteit. A legt?bb elemz?, k?zt?k az orosz specialist?k is ?gy v?lik, hogy egy ilyen l?p?s ?j ?s vesz?lyes magaslatokba tereln? a konfront?ci?t.

Sz?razf?ldi h?dA mostoha id?j?r?si k?r?lm?nyek nehez?thetik, hogy Oroszorz?g ell?tm?nyt juttason a Kr?mre. A szeparatista vezet?k teljesen biztosak benne, hogyha a helyzet megk?veteli, az oroszok egy sz?razf?ldi hidat nyitnak meg emiatt. Ebb?l a l?p?sb?l ak?r m?g diplom?ciai fejlem?nyek is kibontakozhatnak. Moszkva nemzetk?zi fel?gyelet alatt t?rgyal?sokat kezdem?nyezhetne Kijevvel, az Ukrajn?n kereszt?l halad? ?tvonal miatt. B?r a hangulat m?g el?gg? komor a p?rbesz?dhez, f?leg az ukrajnai f?ln?l, de volt m?r hasonl? esetre p?lda. Oroszorsz?g ?s Litv?nia 2003-ban al??rt egy egyezm?nyt, melyben a kalinyingr?dba vezet? ?tr?l ?llapodtak meg.

Tot?lis h?bor?Egy ukr?n r?szr?l ind?tott offenz?va sem kiz?rhat?. Poroshenko nemr?g azt nyilatkozta, hogy "k?szen ?ll a tot?lis h?bor?ra" ?s hogy "nem f?l az orosz csapatokkal val? harcokt?l." Egy ukr?n t?mad?snak katasztrof?lis k?vetkezm?nyei lehetnek mindenki sz?m?ra. Nagyban enyh?tene a jelenlegi szitu?ci?n, ha Kijev meger?s?ten?, hogy nem tervez ilyen l?p?seket.

A kelet-ukrajnai helyzetet gyakran m?g k?pl?keny konfliktusk?nt jellemzik, ami k?nnyed?n hossz? id?re megszil?rdulhat. Az ?llamok ?ltal?ban egy?tt tudnak ?lni az ilyen ?lland?sult konfliktusokkal, de a donyecki, ?s a luhanszki r?gi?hoz hasonl? kis f?ldter?letre szorult k?z?ss?gek nem tudnak ?gy m?k?dni. Oroszorsz?gnak j?val t?bbet kellene befeketnie a Donyecki ?s a Luhanszki N?pk?zt?rsas?gba, hogy ?letben tartsa ?ket, de erre m?r nincs el?g p?nze. A szeparatista ter?leteken egyre rosszabbak az ?letk?r?lm?nyek, ami azoknak a parancsokoknak ?s politikusoknak a poz?ci?j?t er?s?ti, akik szerint a h?bor? lehet az egyetlen megold?s. A hideg t?l egyetlen el?nye legal?bb, hogy lelass?tja a katonai m?veleteket.H?r 24

A Petrényi Család Honlapja

Ha tetszett, oszd meg ezt a cikket!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn